Hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2014/BXD

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng là đơn vị được Bộ xây dựng chỉ định thử nghiệm/chứng nhận chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD theo quyết định số 1037/QĐ-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2016; Các dịch vụ chứng nhận:

+ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD theo phương thức 5;

+ Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng nhập khẩu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD theo phương thức 7;

CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG QCVN 16:2014/BXD

Theo thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 thì việc chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm. Viện chất lượng là đơn vị chuyên Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

QCVN 16:2014/ BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014 và thay thế  QCVN 16:2011/BXD ban hành theo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/08/2011 của Bộ xây dựng.

10 NHÓM HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC DANH MỤC QUY ĐỊNH TẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 16/2014/BXD

– Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng;

–  Nhóm sản phẩm kính xây dựng;

– Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa;

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ;

– Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe;

– Nhóm sản phẩm gạch; gạch, đá ốp lát;

– Nhóm sản phẩm sứ vệ sinh;

– Nhóm sản phẩm bê tông và vữa;

– Nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi;

– Nhóm sản phẩm vật liệu xây;

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHỨNG NHẬN HỢP QUY VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);

Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định;

Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001;

Kế hoạch giám sát định kỳ;

Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên qua;.

Dịch vụ chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy Viện chất lượng hỗ trợ tư vấn miễn phí, thực hiện hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy Vật liệu xây dựng, Tư vấn làm xây dựng hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001 và nhiều dịch vụ chứng nhận liên quan khác.