Đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2009/BKHCN

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng là đơn vị được Bộ Khoa học công nghệ chỉ định đánh giá và cấp giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đồ chơi trẻ em phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN theo quyết định số 534/QĐ-TĐC ngày 21/4/2017 ; Các dịch vụ chứng nhận:

+ Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN theo phương thức 5;

+ Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN theo phương thức 7;

Chứng nhận hợp quy là bắt buộc đối với các tổ chức sản xuất và nhập khẩu đồ chơi trẻ em;

CÁC LOẠI ĐỒ CHƠI TRẺ EM PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY QCVN 3:2009/BKHCN

Loại đồ chơi/bộ phận của đồ chơi

Vật liệu

Đồ chơi hoặc bộ phận có thể tiếp xúc được của đồ chơi có khối lượng 150 g hoặc nhỏ hơn được thiết kế cho trẻ em dưới 3 tuổi có thể cầm tay khi chơi.

Gỗ

Giấy

Đồ chơi hoặc bộ phận có thể tiếp xúc được của đồ chơi được thiết kế cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Vật liệu dệt

Da thuộc

Bộ phận để cho vào miệng của các loại đồ chơi được khởi động bằng cách sử dụng miệng.

Gỗ

Giấy

Đồ chơi được mang trùm lên mũi hoặc miệng.

Vật liệu dệt

Giấy

Các loại vật liệu rắn làm đồ chơi với chủ định để lại vết.

Tất cả

Các loại chất lỏng có màu có thể tiếp xúc được trong đồ chơi.

Chất lỏng

Các loại đất sét nặn, các loại đất sét dùng để chơi hoặc tương tự, ngoại trừ các loại đồ chơi hóa học (hóa chất) được quy định tại TCVN 6238-5:1997 (EN 71-5:1993)

Tất cả

Các chất tạo bong bóng khí

Tất cả

Các loại mô phỏng hình xăm làm đồ chơi

Tất cả