Hợp quy thức ăn chăn nuôi

THÔNG TIN CHUNG:

   Ngày 25/12/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số  81/2009/TT-BNNPTNT ban hành 04 quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi. Theo đó các loại thức ăn chăn nuôi dưới đây phải được công bố hợp quy, cụ thể là:

● Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh  cho gà: theo  QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT
● Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt: theo QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT
● Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn: theo  QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT
● Thức ăn chăn nuôi cho bê và bò thịt:  theo  QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT