Chứng nhận Hợp quy Quy chuẩn Bộ Y tế

Chứng nhận Hợp quy Quy chuẩn Bộ Y tế

Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng (Viện Chất lượng ISSQ) triển khai chương trình chứng nhận sản phẩm thực phẩm phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế đã chính thức chỉ định Viện Chất lượng ISSQ là tổ chức chứng nhận thực hiện chứng nhận các sản phẩm thực phẩm phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

Theo Quyết định số 1135/QĐ-ATTP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Viện Chất lượng ISSQ có trách nhiệm thực hiện đánh giá sự phù hợp và chứng nhận hợp quy phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã ban hành và công bố 66 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia bắt buộc áp dụng đối với một số sản phẩm thực phẩm nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Viện Chất lượng ISSQ đã được chỉ định là đơn vị đánh giá chứng nhận hợp quy 53 trong số 66 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Cụ thể:

Quy trình chứng nhận Hợp quy Quy chuẩn Bộ Y tế

Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn Bộ Y tế ban hành chi tiết nhất!